xèo xèo, cho chết

chú thích: lần đầu tiên tự luộc tôm bắt đầu sự nghiệp học nấu (luộc) đồ ăn