part of the ongoing FOC (freshmen orientation camp) that i joined as a senior. memorable days.

sexy grp

đói

one of the funniest pix

did a bit editting as I found this one so kute

@PGP

another funny piece

trò chơi quăng người xuống biển, oanh heo lên dĩa

evening, @vivo w/ kami, chùm nho & chị Lê, damn childish

phải nín thở hóp bụng để chụp hình, ko thì béo lòi mỡ

w/ Oanh heo & kami