waiting for my friends and listening to some jazz tunes

it's cozy as it's always been

or not ?

bà già, vừa moody 5 giây thì phát hiện ra pạng cleaner dẹp mất li frappuccino mới uống chưa tới phân nửa