my sister-in-law would be fine

someone would get the confidence, and good result

i usually hate this kind of activity since it seems kinda phù du. anyway, just do it

i wish

(trời thương mà cho thì con sẽ ăn chay 1 ngày 1 tháng, bắt chước anh con hồi lâu lúc con sắp thi NUS; trời ko cho thì tết năm sau con ko đi chùa !)

and in case ông trời doesn't know vietnamese, here's some illustration