hôm qua 2 mái (hình chụp ở cửa sổ mặt trời)

bắt đầu từ hôm nay, sau vài chục năm, chẳng còn mái nào