ngủ mà không có gối nên hơi khó ngủ, ngồi lục mấy tấm hình chụp hồi tết ra up lên flickr

ladies

buddies

gỏi gà