it's good to ride
it's even better to ride fast when you're hit by the wind, the rain, the noise and the dust
cause that makes you feel like you're going againts the world
[sến lợn & khoe hình sau khi lần đầu vi vu hơn 100km trong ngày ]

hình người thật việc thật
dũng sĩ sầu riênghòa thượng Thích Sầu Riêng