1 trong những điều khó nhất, là sống thật với chính mình