đầu tiên đặt là shattered, nhưng nghĩ lại thì chọn cũng cần có nhau
1 chuyện tốt hay xấu nhiều khi là do cách nhìn mà ra
c'est la vie, erh