đó giờ đi interview mình thường hay nổ về "work under pressure" & khi nói chiện mình hay nổ về "đạp lên dư luận mà sống", nhưng cho tới hôm nay khi thấy 1 cái demo quá kool thì mình mới nhận ra mình đã lầm

hôm nay vừa nghĩ ra 1 câu,
there's no free lunch in the world, and those who offer, knew it