cháu mình đẹp chai chẳng khác mình hồi nhỏ là mấy

template lấy ở scrapblog.com, hình của anh chụp, quote lượm từ internet, just the feeling is mine