chụp hình : Lud xí trai xí gái
mẫu nam : Sim đẹp chai đẹp gái hơn Lud
mẫu nữ : QHB xí chai hơn Sim nhưng đẹp gái hơn Lud
địa điểm: cafe Lumineux
hình tác nghiệp của Lud