sáng ngồi cafe, tự dưng nghe bàn bên cạnh nói chiện mới biết

optic-glory : beep

optic-pee : beep

YM bạn, vốn có tay trong liên quan tới thể loại này, hỏi ra thêm 1 danh sách

beauty-strong: beep

castle-wealthy: beep

have-gem: beep

miss-magical: beep

bottle-light: beep

light-clever: beep

:P