diamond

Hàn Thuyên

nhà thờ Đức Bà

trên đường đi qua Đồng Khởi

trước HSBC

dọc đường Đồng Khởi

đường hoa

vòng qua Hàm Nghi

vào Xcream

bạn Nga tới

đi Pasteur quay về Diamond

{http://blog.plonely.com}