có 3 loại người đẹp

  • người đẹp bao giấy, tức là người mà tròng bao giấy vào đầu --> đẹp

  • người đẹp bao bố, tức là người mà trong bao bố (che từ chân lên cổ) --> đẹp

  • người đẹp container, tức là người mà bỏ vào container, đóng lại --> đứng ở ngoài nhìn sẽ thấy đẹp

và tự dưng muốn bảo 1 người rằng mình nghĩ người ta là "người đẹp bao ni-lon"

... mà cuối cùng hông nói

{http://blog.plonely.com}