xe bus giường nằm (1st time)

trên đường, trời xanh

đá - Đập Hàn

leo tiếp, đá, đá, đá, và suối mát

lại lên đường

cảng/biển Vũng Rô

trên hải đăng Đại Lãnh

leo ra mỏm đá sát biển

young and dangerous : )

the once-in-a-lifetime view

on the way back

some random place on the way to BMT

{http://blog.plonely.com}