thích nhất hình này, man against the world : )

xem "127 hours" và thấy nội dung tàm tạm, chỉ thích nhất là những cảnh đầu tiên, đẹp ơi là đẹp, dzui ơi là dzui, stupid ơi là stupid, wandering ơi là wandering.

và lại làm mình thích đi : )