một đám (connect lại với nhau nhờ Facebook)

đi thăm cô giáo lớp 5

và cảm thấy mình "đã đủ lớn để mong bé lại" : )