biển

chùa Hang

biển

ăn trưa, mực hấp

biển

hành

đường lên chùa Đục

trên đỉnh núi

vòng vòng trên đảo

trên đỉnh núi Thới Lới

lòng vòng trên đảo