đi bộ 5km từ Tăng Bạt Hổ về Thanh Niên

ven đường

công ty

thở ra khói nhưng chụp hông thấy

ra bờ hồ uống nhân trần