cafe Huyền Thoại

cafe Acoustic

ngồi lề đường

Dakruco

cafe

rạp chiếu bóng

trên đường từ BMT qua ĐL