phần tiếp theo của cái này, bài hát được rống trên sân khấu là... "Hãy yêu nhau đi" : )