Ai muốn xem thử hình fin nó ra thế nào thì có thể đọc cuốn "Film is not dead"