Vì màu đẹp... toàn bộ mấy tấm dưới đây đều từ fin scan ra, không hề chỉnh sửa :D