có người nhờ gởi lại hình mới lục mấy tấm này ra xem lại : )